Διαγωνισμός για εκμίσθωση αγροτικής έκτασης 18 στρ. στο Γαλατά, Ιδιοκτησίας Αγίου Νικολάου Κρικέλλου

Διαγωνισμός για εκμίσθωση αγροτικής έκτασης 18 στρ. στο Γαλατά, Ιδιοκτησίας Αγίου Νικολάου Κρικέλλου


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή της Ενορίας Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Κρικέλλου Ευρυτανίας, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμόν 3/5-3-2024  Πρακτικό της ίδιας, προβαίνει,έπειτα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 54/11.3.2024 έγκριση του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου, σε πλειοδοτικό διαγωνισμό για την μίσθωση της  κάτωθι αγροτικής έκτασης, ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, η διάρκεια της οποίαςορίζεται από την01η Απριλίου 2024 έως και την 31η Μαρτίου 2028, και συγκεκριμένα:

Αγροτική έκταση δεκαοκτώ (18) στρεμμάτων, στον Γαλατά του δήμου Ναυπακτίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας στην θέση Πέτρα της αγροτικής περιφέρειας Γαλατά, της οποίας η εκμίσθωση έληξε την 20-5-2023.

Η δημοπρασία τελεί υπό τις κάτωθι αναφερόμενες ειδικότερες και ουσιώδεις προϋποθέσεις και όρους:

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν:

α) να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός κλειστού φακέλου που θα αναφέρουν ευκρινώς την χρήση διά την οποία προορίζουν το ακίνητο καθώς και το ποσό του μισθώματος είτε μηνιαίου είτε ετησίου και

β) εξωτερικά του φακέλου να αναγράψουντα προσωπικά τους στοιχεία.

Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 70 ευρώ ετησίως ανά στρέμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις προσφορές τους στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του ως άνω Ιερού Ναού που απαρτίζεται από τους: 1)Ελευθερία Κρέτση Β. 2) Πανάρα Βασιλική.Χρ. 3) Συγγούνη Κώστα Β. και 4) Φλώρο Ευθύμιο Ξεν., κατά την ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού την 31-3-2024 μέρα Κυριακή,από ώρα 12.00 έως και ώρα 13.00 στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού Γεννήσεως της Θεοτόκου, στον Γαλατά Η εν λόγω επιτροπή θα αξιολογήσει τις προσφορές και θα κατακυρώσει στον πλειοδοτήσαντα την μίσθωση του ως άνω αγροτικού ακινήτου.

Το εκκλησιαστικό Συμβούλιο, στην περίπτωση που δεν εξυπηρετούνται τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της Ενορίας, δύναται να κηρύξει άγονο τον πλειοδοτικό διαγωνισμό είτε στο σύνολο του, είτε εν μέρει, και να επαναλάβει αυτόν εντός μίας εβδομάδας, ήτοι την Κυριακή, 7/4/2024 τις ίδιες ώρες.

Εκ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Ενορίας Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Κρικέλλου

Ο πρόεδρος                                                              Ο γραμματέας

Φώτης Παπαδόπουλος ιερεύς                                  Φλώρος Ευθύμιος

galatas drone 2021 00

Διαβάστε επίσης

Αναζήτηση